nazwa
12-220 Ruciane Nida, ul. Guzianka 10 telefon/fax: (87) 423-02-09 GSM: 603 375-832
email: [email protected]

Warunki uczestnictwa w imprezach przez P.T. diuna

 1. Niniejsze warunki uczestnictwa stanowią integralną część umowy o udział w imprezie turystycznej.
 2. Zawarcie umowy polega na wypełnieniu i podpisaniu przez Uczestnika umowy-zgłoszenia i wpłaceniu zaliczki na konto bankowe P.T. diuna w wysokości ustalonej dla danej imprezy w ciągu 7 dni od dnia podpisania umowy-zgłoszenia. Pozostałą należność uczestnik powinien wpłacić najpóźniej na 21 dni przed rozpoczęciem imprezy. W przypadku podpisywania umowy w terminie krótszym niż 21 dni do dnia rozpoczęcia imprezy wymagana jest pełna wpłata.
 3. Umowa obowiązuje od chwili otrzymania przez P.T. diuna wypełnionego i podpisanego druku zgłoszenia i wpłaty zaliczki.
 4. Zgłoszenie uczestnictwa przez osobę niepełnoletnią powinno być podpisane przez jej prawnego opiekuna.
 5. Uczestnik zobowiązany jest dostarczyć dokumenty niezbędne do uczestnictwa w imprezie: dokument tożsamości (dowód, legitymacja), dowod wpłaty na pełną cenę imprezy, całkowicie wypełnioną kartę zgłoszeniową. Brak któregokolwiek z ww. dokumentów może zostać potraktowany jak zerwanie umowy z winy uczestnika.
 6. P.T. diuna zastrzega sobie prawo zmiany ceny imprezy w przypadku wzrostu kosztów transportu lub wzrostu kursu walut mających miejsce przed rozpoczęciem imprezy. Zmiana ta może nastąpić najpóźniej na 21 dni przed datą rozpoczęcia imprezy. P.T. diuna ma obowiązek powiadomić o tym Uczestnika ustnie lub pisemnie. Uczestnik powinien powiadomić P.T. diuna o akceptacji nowych warunków umowy lub rezygnacji w ciągu 3 dni od daty otrzymania zawiadomienia.
 7. P.T. diuna zastrzega sobie prawo odwołania imprezy z przyczyn od siebie niezależnych (decyzje władz państwowych, działanie siły wyższej itp.). Uczestnik otrzymuje z tego tytułu zwrot pełnej wpłaconej do tego czasu kwoty. Uczestnikowi nie przysługuje natomiast odszkodowanie ani odsetki.
 8. W przypadku braku wymaganego minimum uczestników P.T. diuna zastrzega sobie prawo odwołania imprezy najpóźniej na 7 dni przed datą jej rozpoczęcia oraz gwarantuje Uczestnikowi jedynie zwrot wniesionych wpłat.
 9. Jeżeli z przyczyn niezależnych od Uczestnika następują zmiany programu w trakcie trwania imprezy, P.T. diuna zobowiązuje się do zorganizowania świadczeń zastępczych. W przypadku braku możliwości zorganizowania takich świadczeń Uczestnikowi przysługuje zwrot wartości nie zrealizowanych świadczeń.
 10. O rezygnacji z udziału w imprezie Uczestnik winien zawiadomić P.T. diuna pisemnie.
 11. P.T. diuna zwraca całą wpłatę za udział w imprezie w przypadku:
  1. odwołania imprezy z przyczyn wymienionych w punktach 7. i 8.,
  2. zgłoszonej przez Uczestnika rezygnacji z udziału po poinformowaniu go przez P.T. diuna o zmianie warunków umowy.
 12. Jeżeli Uczestnik rezygnuje z udziału w imprezie z przyczyn leżących po jego stronie P.T. diuna potrąca:
  1. ustaloną kwotę zaliczki przy rezygnacji między 30 a 21 dniem przed imprezą,
  2. całość wpłaconej kwoty przy rezygnacji między 21 a 7 dniem przed imprezą lub nie zgłoszeniu się w dniu rozpoczęcia imprezy w wyznaczonym czasie na miejscu zbiórki.
  Od zwracanych kwot nie przysługują odsetki.
 13. Uczestnikowi nie przysługuje zwrot wartości świadczeń, których nie wykorzystał w trakcie trwania imprezy z przyczyn leżących po jego stronie, jak np.: spóźnienie się na zbiórkę, skrócenie pobytu na imprezie itp.
 14. Uczestnik zobowiązany jest do pokrycia kosztów ewentualnie wyrządzonych przez siebie szkód w trakcie trwania imprezy w miejscu ich powstania.
 15. Reklamacje należy zgłaszać w formie pisemnej w terminie do 7 dni od zakończenia imprezy. P.T. diuna ma obowiązek ich niezwłocznego rozpatrzenia oraz udzielenia Uczestnikowi odpowiedzi w ciągu 30 dni.

Zgłoszenie Strona główna

2006